TRAINING FORMATS 

[[en]]Inspiring, hands-on, fun [[nl]]Inspirerend, hands-on, leuk

WORKSHOP

[[en]]A hands-on classroom training built on three pillars: inspiration, science-based and immediate practical application. Learn with your heart, head and hands. [[nl]]Een praktijkgerichte klassikale training gebouwd op drie pijlers: inspiratie, wetenschappelijke onderbouwing en onmiddellijke praktische toepassing. Leer met je hart, hoofd en handen.

[[en]]Duration: half day or full day [[nl]]Duur: halve of volle dag

[[en]]Number of participants: max. 15 [[nl]]Aantal deelnemers: max. 15

[[en]]Location: On site [[nl]]Locatie: On site

WEBINAR

[[en]]A hands-on online training built on three pillars: inspiration, science-based and immediate practical application. Learn with your heart, head and hands. [[nl]]Een hands-on online training gebouwd op drie pijlers: inspiratie, wetenschappelijk onderbouwd en directe praktische toepassing. Leer met je hart, hoofd en handen.

[[en]]Duration: 3 hours [[nl]]Duur: 3 uur

[[en]]Number of participants: max. 15 [[nl]]Aantal deelnemers: max. 15

[[en]]Location: Online [[nl]]Locatie: Online

MASTERCLASS

[[en]]Be inspired and learn the core concepts and insights on a topic. Seasoned with some science-based exercises and tips to put it into practice. [[nl]]Laat je inspireren en leer de kernconcepten en inzichten over een onderwerp. Op smaak gebracht met enkele wetenschappelijk onderbouwde oefeningen en tips om het in de praktijk te brengen.

[[en]]Duration: 60 to 90 min [[nl]]Duur: 60 tot 90 min

[[en]]Number of participants: unlimited [[nl]]Aantal deelnemers: ongelimiteerd

[[en]]Location: On site or online [[nl]]Locatie: On site of online

KEYNOTE

[[en]]Inspirational talk on a main theme, routed in a personal story. [[nl]]Inspirerende toespraak over een hoofdthema, verweven met een persoonlijk verhaal.

[[en]]Duration: 70 to 90 min [[nl]]Duur: 70 tot 90 min

[[en]]Number of participants: unlimited [[nl]]Aantal deelnemers: ongelimiteerd

[[en]]Location: On site or online [[nl]]Locatie: On site of online

IMMERSIVE EXPEDITION

[[en]]Experiential learning is a highly effective approach that triggers powerful learning. Connect with challenging environments and target groups for a life altering experience. [[nl]]Ervaringsleren is een zeer effectieve aanpak die krachtig leren teweegbrengt. Maak contact met uitdagende omgevingen en doelgroepen voor een levensveranderende ervaring.

[[en]]Duration: 1 to 4 days [[nl]]Duur: 1 tot 4 dagen

[[en]]Number of participants: max. 12 or 15 [[nl]]Aantal deelnemers: max. 12 of 15

[[en]]Location: Belgium or international [[nl]]Locatie: België of internationaal

COACHING

[[en]]Coaching is unlocking a person’s potential to maximise their own performance. We provide coaching based on the expertise of our training offer. [[nl]]Coaching is het ontplooien van het potentieel van een persoon om zijn eigen prestaties te maximaliseren. Wij bieden coaching aan op basis van de expertise van ons opleidingsaanbod.

[[en]]Duration: 1 hour [[nl]]Duur: 1 uur

[[en]]Number of participants: 1 [[nl]]Aantal deelnemers: 1

[[en]]Location: online [[nl]]Locatie: online

EXTENDED LEARNING

[[en]]Digital learning content to provide inspiration and hands-on practices in a day-to-day working context. Use extended learning to anchor the learning experiences of our workshops or masterclasses at the pace of each individual. [[nl]]Digitale leerinhoud om inspiratie en praktische oefeningen te bieden in een dagelijkse werkcontext. Gebruik extended learning om de leerervaringen van onze workshops of masterclasses te verankeren en te versterken, op het tempo van elk individu.

[[en]]Duration: not applicable [[nl]]Duur: niet van toepassing

[[en]]Number of participants: not applicable [[nl]]Aantal deelnemers: niet van toepassing

[[en]]Location: digital [[nl]]Locatie: digitaal

[[en]]Specifications: offered in combination with a workshop, webinar or masterclass [[nl]]Specificaties: aangeboden in combinatie met een workshop, webinar of masterclass