[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

[[en]]COMMIT [[nl]]BETREKKEN

[[en]]Authenticity and employee engagement [[nl]]Authenticiteit en betrokkenheid van werknemers

  • [[en]]Do you need to strengthen your employee engagement? [[nl]]Wil je de betrokkenheid van je werknemers versterken?
  • [[en]]Do you need to raise the authenticity in the organisation culture? [[nl]]Wil je de authenticiteit in de organisatiecultuur verhogen?
  • [[en]]Do you want a more resilient and balanced workforce? [[nl]]Wil je veerkrachtigere en evenwichtigere werknemers?


[[en]]Build an organisation culture where individuals can be authentic and find their personal fit to the organisation’s purpose. Person-organisation fit is essential to realise intrinsic motivation. [[nl]]Bouw een organisatiecultuur waarin je authentiek kunt zijn en je een persoonlijke match kunt vinden in lijn met de purpose binnen je organisatie. Een goede match tussen persoon en organisatie is essentieel om intrinsieke motivatie te realiseren.

[[en]]Of course, even the most committed people face challenging situations. Skills and attitudes to build resilience and boost wellbeing, while keeping an opportunity focus are invaluable to maintain authentic motivation over time and build internal ambassadorship. [[nl]]Natuurlijk krijgen zelfs de meest toegewijde mensen te maken met uitdagende situaties. Vaardigheden en attitudes om veerkracht op te bouwen en welzijn te stimuleren terwijl de focus op kansen gericht blijft, zijn van onschatbare waarde om authentieke motivatie op lange termijn te behouden en intern ambassadeurschap op te bouwen.

x

Topics

BE AUTHENTIC

WORKSHOP

SELF-AWARENESS

BE RESILIENT

WORKSHOP

AGILITY & RESILIENCE

MASTERCLASSES

WELLBEING & SELFCARE

BE AN AMBASSADOR

WORKSHOP

POSITIVE FOCUS

WORKSHOP

STORYTELLING

[[en]]“StreetwiZe did a great job, as an accountant I rolled my eyes when seeing that we would have again a soft-skill training and that during the busiest time of the year. How glad I am now that I did go! I really learned something that I can apply. Loved also the story behind this workshop, it’s motivating me even more!” [[nl]]StreetwiZe heeft het geweldig gedaan, als accountant rolde ik met mijn ogen toen ik zag dat we weer een softskill training zouden hebben en dat in de drukste tijd van het jaar. Wat ben ik nu blij dat ik toch gegaan ben! Ik heb echt iets geleerd dat ik kan toepassen. Vond ook het verhaal achter deze workshop erg leuk, het motiveert me nog meer!

EY – Senior Manager 

Workshops

[[en]]Positive Focus [[nl]]Positieve Focus

[[en]]Positive Focus is all about spotting opportunities. You focus on that part of the problem that you can already solve yourself. Typically, the coffee machine is the appropriate place for ventilating on everything that goes wrong. The key to do better as an individual and as a company is to shift behaviour. Focus on things that do work well and take ownership. [[nl]]Positieve focus gaat over het zien van kansen.  Je focust op dat deel van het probleem dat je zelf kan oplossen. Je loopt storm voor de kansen die je daarin ziet. Leg dat naast de doorsnee reactie van een bedrijf op tegenspoed. De monden ventileren dan vooral wat fout gaat ... De sleutel om beter te doen, als individu en als bedrijf, zit in het omdraaien van die kijk: focus op wat wel lukt, en neem verantwoordelijkheid.

[[en]]Agility & Resilience [[nl]]Veerkracht & Wendbaarheid

[[en]]Resilience is the skill you need to anticipate to and recover from a setback. Agility is crucial to react fast and effective in every situation. Street survivors recuperate and embrace the suck when necessary. We in our world, often react anxious to change. That fear paralyses both us and company results. Therefore don't wait when things seem to go wrong. Accept, anticipate and act. [[nl]]Veerkracht is wat je nodig hebt om op tegenslag te anticiperen en ervan te herstellen. Wendbaarheid heb je nodig om overal en altijd snel, lenig en effectief te reageren. Overlevers op straat wachten niet af, zij kruipen terug recht, altijd. Wij in onze wereld  reageren vaak angstig op verandering. Deze angst verlamt en laat kansen verloren gaan. Daarom wacht niet af, aanvaard, ageer en reageer.

[[en]]Proactive Creativity [[nl]]Proactieve Creativiteit

[[en]]Routines are crucial and effective but sometimes they hinder evolution. Proactive creativity is all about breaking patterns and unlearning habits. Competing requires creativity to make a difference. Breaking out of your daily routine and daring to be unique is crucial. Being able to do so opens new space to think, innovate, create and learn. [[nl]]Routines zijn effectief en cruciaal, maar soms hinderen ze evolutie. Proactieve Creativiteit gaat over het afleren van gewoontes en doorbreken van patronen. Concurrentie vereist creativiteit. Net dan moet je van de horde wegbreken en uniek durven zijn. Daardoor komt er nieuwe ruimte vrij, ruimte om te denken, innoveren, creëren en leren.

[[en]]Cooperative Competition [[nl]]Coöperatieve Competitie

[[en]]Cooperative Competition is the key quality of every great team. The secret of achieving next level teamwork lies in finding the balance between close cooperation, the passion for that common goal and, in the meantime the courage to fight the necessary battles, give open feedback and challenge your individual team members and other stakeholders. [[nl]]Het geheim van een sterk team ligt in het vinden van de balans tussen nauwe samenwerking, een passie voor een gemeenschappelijk doel en tegelijkertijd het lef om de nodige battles te vechten, een open feedbackcultuur en het uitdagen van je individuele teamleden en andere stakeholders. Coöperatieve Competitie is de kernkwaliteit van elk high performing team.

Pitching

[[en]]Pitching is about conciously bringing a message in a short period and is aimed at getting a specific desired response from your audience. You learn how to convince people by speech and make them engage in your project, your idea or your plan. It is a strong summary that makes your idea or you as a person top of mind. [[nl]]Pitching gaat over het bewust brengen van een boodschap in een beperkte tijd en dat met het oog op een concrete publieksreactie. Je leert mensen overtuigen door te spreken en betrekt hen in je project, je idee of plannen. Het is een krachtige samenvatting zodat jijzelf of jouw idee hen raakt en bijblijft.

Storytelling

[[en]]Storytelling goes beyond telling a story. To find its way, a narrative has to convince people. Storytelling is  about touching emotions, and bringing a message, vision or mission in such a way that it inspires and moves people. It is a key skill to ensure that you get your message across.[[nl]]Storytelling gaat verder dan het vertellen van verhalen. Een goed verhaal moet mensen overtuigen. Het moet emoties opwekken, een boodschap, missie of visie op zo een manier overbrengen dat het inspireert en mensen in beweging brengt. Storytelling is de cruciale vaardigheid die verzekert dat jouw boodschap zijn doel bereikt.

[[en]]Connect [[nl]]Connecteren

[[en]]Connecting people is all about creating a deep and authentic understanding. It is a crucial skill for every employee operating in todays business context. Finding and building connection helps  to overcome silo-mentality, avoids polarisation and is key to team creation. Being connected generates positive emotions and fosters productivity.[[nl]]Connecteren betekent creëren van een diep en authentiek begrip. Connecteren is een cruciale vaardigheid voor elke medewerker. Het vinden en bouwen van connectie overbrugt silo-denken, vermijdt polarisering en is de basis voor team-creatie. Geconnecteerd zijn versterkt het welbevinden van je medewerkers en verhoogt de productiviteit.

Leading Change

[[en]]Leading change requires the ability to create involvement, inspire stakeholders and generate enthusiasm. Companies sometimes fail in running successful change-initiatives, because the common goal is not clear, or because we get locked in analysing the situation. Getting into action and tapping into emotions is key! [[nl]]Bedrijven falen soms in het succesvol implementeren van verander-initiatieven omdat het gemeenschappelijke doel niet helder is of omdat ze vastlopen in het analyseren van de context. Verandering leiden vereist de vaardigheid om betrokkenheid te creëren, stakeholders te inspireren en enthousiasme te genereren. Actie en het inspelen op emoties zijn dus ook cruciaal!