[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

  • [[en]]Do you want to define or sharpen your company purpose? [[nl]]Wil je purpose binnen je bedrijf definiëren of verfijnen?
  • [[en]]Do you need to implement the corporate purpose to your region, facility or team? [[nl]]Wil je purpose binnen je bedrijf implementeren in jouw regio, vestiging of team?
  • [[en]]Do you need to align the company purpose with your mission, vision, and strategy? [[nl]]Wil je purpose binnen je bedrijf afstemmen op de missie, visie en strategie?

[[en]]Get a deeper understanding of how purpose can be a driver for sustainable growth.[[nl]]Krijg een dieper inzicht in hoe purpose een stuwende kracht kan zijn voor duurzame groei.

[[en]]We support you in the process of defining your purpose out of the aspirations and passions, values and beliefs, strengths and talents inside your company. [[nl]]Wij ondersteunen je in het proces van het definiëren van purpose vanuit de aspiraties en passies, waarden en overtuigingen, sterktes en talenten binnen jouw organisatie.

[[en]]The final and essential step is anchoring the purpose to your mission, vision and strategy, making it part of your everyday operational reality. [[nl]]De laatste en essentiële stap is het verankeren van purpose in de missie, visie en strategie, waardoor het onderdeel wordt van de dagelijkse operationele realiteit.

x

Topics

MASTERCLASS

PURPOSE BEYOND THE BUZZ WORD

STAKEHOLDER SURVEY

ORGANISATION PURPOSE ANALYSIS

WORKSHOP

BUILDING PURPOSE ON FOUNDING VALUES, ASPIRATIONS AND STRENGTHS

WORKSHOP

ALIGN PURPOSE WITH MISSION, VISION AND STRATEGY

WORKSHOP

PUTTING PURPOSE INTO PRACTICE

[[en]]“The StreetwiZe coaches had to manage an intensive change as well as culture exercise simultaneously. We went very fast but very deep through the organisation. If we hadn’t done so, the values would have kept floating in the air and everybody would still interpret them differently. You could feel that the people of StreetwiZe were very committed. They wanted to make our culture and values exercise a success.” [[nl]]De StreetwiZe coaches moesten tegelijkertijd een intensieve veranderings- en cultuuroefening managen. We gingen zeer snel maar zeer diep door de organisatie. Als we dat niet hadden gedaan, zouden de waarden in de lucht zijn blijven zweven en zou iedereen ze nog steeds verschillend interpreteren. Je kon voelen dat de mensen van StreetwiZe zeer geëngageerd waren. Ze wilden van onze cultuur- en waardenoefening een succes maken."

SDWorx staffing solutions - CHRO

Workshops

[[en]]Positive Focus [[nl]]Positieve Focus

Workshop Positive Focus

[[en]]Positive Focus is all about spotting opportunities. You focus on that part of the problem that you can already solve yourself. Typically, the coffee machine is the appropriate place for ventilating on everything that goes wrong. The key to do better as an individual and as a company is to shift behaviour. Focus on things that do work well and take ownership. [[nl]]Positieve focus gaat over het zien van kansen.  Je focust op dat deel van het probleem dat je zelf kan oplossen. Je loopt storm voor de kansen die je daarin ziet. Leg dat naast de doorsnee reactie van een bedrijf op tegenspoed. De monden ventileren dan vooral wat fout gaat ... De sleutel om beter te doen, als individu en als bedrijf, zit in het omdraaien van die kijk: focus op wat wel lukt, en neem verantwoordelijkheid.

[[en]]Agility & Resilience [[nl]]Veerkracht & Wendbaarheid

Workshop Agility & Resilience

[[en]]Resilience is the skill you need to anticipate to and recover from a setback. Agility is crucial to react fast and effective in every situation. Street survivors recuperate and embrace the suck when necessary. We in our world, often react anxious to change. That fear paralyses both us and company results. Therefore don't wait when things seem to go wrong. Accept, anticipate and act. [[nl]]Veerkracht is wat je nodig hebt om op tegenslag te anticiperen en ervan te herstellen. Wendbaarheid heb je nodig om overal en altijd snel, lenig en effectief te reageren. Overlevers op straat wachten niet af, zij kruipen terug recht, altijd. Wij in onze wereld  reageren vaak angstig op verandering. Deze angst verlamt en laat kansen verloren gaan. Daarom wacht niet af, aanvaard, ageer en reageer.

[[en]]Proactive Creativity [[nl]]Proactieve Creativiteit

Workshop Proactive Creativity

[[en]]Routines are crucial and effective but sometimes they hinder evolution. Proactive creativity is all about breaking patterns and unlearning habits. Competing requires creativity to make a difference. Breaking out of your daily routine and daring to be unique is crucial. Being able to do so opens new space to think, innovate, create and learn. [[nl]]Routines zijn effectief en cruciaal, maar soms hinderen ze evolutie. Proactieve Creativiteit gaat over het afleren van gewoontes en doorbreken van patronen. Concurrentie vereist creativiteit. Net dan moet je van de horde wegbreken en uniek durven zijn. Daardoor komt er nieuwe ruimte vrij, ruimte om te denken, innoveren, creëren en leren.

[[en]]Cooperative Competition [[nl]]Coöperatieve Competitie

Workshop Cooperation Competition

[[en]]Cooperative Competition is the key quality of every great team. The secret of achieving next level teamwork lies in finding the balance between close cooperation, the passion for that common goal and, in the meantime the courage to fight the necessary battles, give open feedback and challenge your individual team members and other stakeholders. [[nl]]Het geheim van een sterk team ligt in het vinden van de balans tussen nauwe samenwerking, een passie voor een gemeenschappelijk doel en tegelijkertijd het lef om de nodige battles te vechten, een open feedbackcultuur en het uitdagen van je individuele teamleden en andere stakeholders. Coöperatieve Competitie is de kernkwaliteit van elk high performing team.

Pitching

Workshop Pitching

[[en]]Pitching is about conciously bringing a message in a short period and is aimed at getting a specific desired response from your audience. You learn how to convince people by speech and make them engage in your project, your idea or your plan. It is a strong summary that makes your idea or you as a person top of mind. [[nl]]Pitching gaat over het bewust brengen van een boodschap in een beperkte tijd en dat met het oog op een concrete publieksreactie. Je leert mensen overtuigen door te spreken en betrekt hen in je project, je idee of plannen. Het is een krachtige samenvatting zodat jijzelf of jouw idee hen raakt en bijblijft.

Storytelling

Workshop Storytelling

[[en]]Storytelling goes beyond telling a story. To find its way, a narrative has to convince people. Storytelling is  about touching emotions, and bringing a message, vision or mission in such a way that it inspires and moves people. It is a key skill to ensure that you get your message across.[[nl]]Storytelling gaat verder dan het vertellen van verhalen. Een goed verhaal moet mensen overtuigen. Het moet emoties opwekken, een boodschap, missie of visie op zo een manier overbrengen dat het inspireert en mensen in beweging brengt. Storytelling is de cruciale vaardigheid die verzekert dat jouw boodschap zijn doel bereikt.

[[en]]Connect [[nl]]Connecteren

Workshop Connect

[[en]]Connecting people is all about creating a deep and authentic understanding. It is a crucial skill for every employee operating in todays business context. Finding and building connection helps  to overcome silo-mentality, avoids polarisation and is key to team creation. Being connected generates positive emotions and fosters productivity.[[nl]]Connecteren betekent creëren van een diep en authentiek begrip. Connecteren is een cruciale vaardigheid voor elke medewerker. Het vinden en bouwen van connectie overbrugt silo-denken, vermijdt polarisering en is de basis voor team-creatie. Geconnecteerd zijn versterkt het welbevinden van je medewerkers en verhoogt de productiviteit.

Leading Change

Workshop Leading Change

[[en]]Leading change requires the ability to create involvement, inspire stakeholders and generate enthusiasm. Companies sometimes fail in running successful change-initiatives, because the common goal is not clear, or because we get locked in analysing the situation. Getting into action and tapping into emotions is key! [[nl]]Bedrijven falen soms in het succesvol implementeren van verander-initiatieven omdat het gemeenschappelijke doel niet helder is of omdat ze vastlopen in het analyseren van de context. Verandering leiden vereist de vaardigheid om betrokkenheid te creëren, stakeholders te inspireren en enthousiasme te genereren. Actie en het inspelen op emoties zijn dus ook cruciaal!