[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

[[en]]DELIVER [[nl]]VERWEZENLIJKEN

[[en]]From purpose to performance [[nl]]Van purpose naar performance

  • [[en]]Do you want a commercial attitude that aims to build genuine long-term partnerships? [[nl]]Wil je een commerciële attitude gericht op het bouwen van echte langetermijn partnerships?
  • [[en]]Do you need teams that deliver impact effectively? [[nl]]Heb je teams nodig die effectief impact creëren?
  • [[en]]Do you need to stay ahead in a VUCA world? [[nl]]Wil je voorop blijven lopen in een VUCA-wereld?

[[en]]For people to stay committed and connected, they need to experience the impact and see the results of their work. [[nl]]Willen mensen betrokken en verbonden blijven, dan moeten ze impact ervaren en resultaat zien van hun werk.

[[en]]Skills to improve effectiveness, commercial long-term success, and the ability to manage change and disruption, support the goal of translating purpose into performance. [[nl]]Vaardigheden om de effectiviteit te verbeteren, commercieel succes op lange termijn en het vermogen om verandering en verstoring te managen, ondersteunen het proces van purpose naar performance.

x

Topics

BE COMMERCIAL

WORKSHOP

PITCHING

WORKSHOP

INFLUENCING

BE EFFECTIVE

WORKSHOP

COOPERATIVE COMPETITION

WORKSHOP

PROJECT BASED WORKING

BE FLEXIBLE

WORKSHOP

PROACTIVE CREATIVITY

WORKSHOP

LEADING CHANGE

[[en]]“The professional material, the way the content is delivered, …: it speaks for the professionality of StreetwiZe. It’s been thoroughly thought trough, there’s a clear line and structure. We made the right call!” [[nl]]"Het professionele materiaal, de manier waarop de inhoud wordt gebracht, ...: het spreekt voor de professionaliteit van StreetwiZe. Het is grondig doordacht, er is een duidelijke lijn en structuur. We hebben de juiste keuze gemaakt!"

[[en]]Van Marcke - Participant [[nl]]Van Marcke - deelnemer

Workshops

[[en]]Positive Focus [[nl]]Positieve Focus

[[en]]Positive Focus is all about spotting opportunities. You focus on that part of the problem that you can already solve yourself. Typically, the coffee machine is the appropriate place for ventilating on everything that goes wrong. The key to do better as an individual and as a company is to shift behaviour. Focus on things that do work well and take ownership. [[nl]]Positieve focus gaat over het zien van kansen.  Je focust op dat deel van het probleem dat je zelf kan oplossen. Je loopt storm voor de kansen die je daarin ziet. Leg dat naast de doorsnee reactie van een bedrijf op tegenspoed. De monden ventileren dan vooral wat fout gaat ... De sleutel om beter te doen, als individu en als bedrijf, zit in het omdraaien van die kijk: focus op wat wel lukt, en neem verantwoordelijkheid.

[[en]]Agility & Resilience [[nl]]Veerkracht & Wendbaarheid

[[en]]Resilience is the skill you need to anticipate to and recover from a setback. Agility is crucial to react fast and effective in every situation. Street survivors recuperate and embrace the suck when necessary. We in our world, often react anxious to change. That fear paralyses both us and company results. Therefore don't wait when things seem to go wrong. Accept, anticipate and act. [[nl]]Veerkracht is wat je nodig hebt om op tegenslag te anticiperen en ervan te herstellen. Wendbaarheid heb je nodig om overal en altijd snel, lenig en effectief te reageren. Overlevers op straat wachten niet af, zij kruipen terug recht, altijd. Wij in onze wereld  reageren vaak angstig op verandering. Deze angst verlamt en laat kansen verloren gaan. Daarom wacht niet af, aanvaard, ageer en reageer.

[[en]]Proactive Creativity [[nl]]Proactieve Creativiteit

[[en]]Routines are crucial and effective but sometimes they hinder evolution. Proactive creativity is all about breaking patterns and unlearning habits. Competing requires creativity to make a difference. Breaking out of your daily routine and daring to be unique is crucial. Being able to do so opens new space to think, innovate, create and learn. [[nl]]Routines zijn effectief en cruciaal, maar soms hinderen ze evolutie. Proactieve Creativiteit gaat over het afleren van gewoontes en doorbreken van patronen. Concurrentie vereist creativiteit. Net dan moet je van de horde wegbreken en uniek durven zijn. Daardoor komt er nieuwe ruimte vrij, ruimte om te denken, innoveren, creëren en leren.

[[en]]Cooperative Competition [[nl]]Coöperatieve Competitie

[[en]]Cooperative Competition is the key quality of every great team. The secret of achieving next level teamwork lies in finding the balance between close cooperation, the passion for that common goal and, in the meantime the courage to fight the necessary battles, give open feedback and challenge your individual team members and other stakeholders. [[nl]]Het geheim van een sterk team ligt in het vinden van de balans tussen nauwe samenwerking, een passie voor een gemeenschappelijk doel en tegelijkertijd het lef om de nodige battles te vechten, een open feedbackcultuur en het uitdagen van je individuele teamleden en andere stakeholders. Coöperatieve Competitie is de kernkwaliteit van elk high performing team.

Pitching

[[en]]Pitching is about conciously bringing a message in a short period and is aimed at getting a specific desired response from your audience. You learn how to convince people by speech and make them engage in your project, your idea or your plan. It is a strong summary that makes your idea or you as a person top of mind. [[nl]]Pitching gaat over het bewust brengen van een boodschap in een beperkte tijd en dat met het oog op een concrete publieksreactie. Je leert mensen overtuigen door te spreken en betrekt hen in je project, je idee of plannen. Het is een krachtige samenvatting zodat jijzelf of jouw idee hen raakt en bijblijft.

Storytelling

[[en]]Storytelling goes beyond telling a story. To find its way, a narrative has to convince people. Storytelling is  about touching emotions, and bringing a message, vision or mission in such a way that it inspires and moves people. It is a key skill to ensure that you get your message across.[[nl]]Storytelling gaat verder dan het vertellen van verhalen. Een goed verhaal moet mensen overtuigen. Het moet emoties opwekken, een boodschap, missie of visie op zo een manier overbrengen dat het inspireert en mensen in beweging brengt. Storytelling is de cruciale vaardigheid die verzekert dat jouw boodschap zijn doel bereikt.

[[en]]Connect [[nl]]Connecteren

[[en]]Connecting people is all about creating a deep and authentic understanding. It is a crucial skill for every employee operating in todays business context. Finding and building connection helps  to overcome silo-mentality, avoids polarisation and is key to team creation. Being connected generates positive emotions and fosters productivity.[[nl]]Connecteren betekent creëren van een diep en authentiek begrip. Connecteren is een cruciale vaardigheid voor elke medewerker. Het vinden en bouwen van connectie overbrugt silo-denken, vermijdt polarisering en is de basis voor team-creatie. Geconnecteerd zijn versterkt het welbevinden van je medewerkers en verhoogt de productiviteit.

Leading Change

[[en]]Leading change requires the ability to create involvement, inspire stakeholders and generate enthusiasm. Companies sometimes fail in running successful change-initiatives, because the common goal is not clear, or because we get locked in analysing the situation. Getting into action and tapping into emotions is key! [[nl]]Bedrijven falen soms in het succesvol implementeren van verander-initiatieven omdat het gemeenschappelijke doel niet helder is of omdat ze vastlopen in het analyseren van de context. Verandering leiden vereist de vaardigheid om betrokkenheid te creëren, stakeholders te inspireren en enthousiasme te genereren. Actie en het inspelen op emoties zijn dus ook cruciaal!