[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

PURPOSE & PERFORMANCE

[[en]]Training for purpose driven organisations [[nl]]Training voor purpose gedreven organisaties

[[en]]Evidence shows that purpose can be a key contributing factor for a sustainable high performing organisation. StreetwiZe helps you to develop the right skills, mindset and culture to make purpose a driving force for the sustainable growth of your employees, teams and organisation. [[nl]]Bewijs toont aan dat purpose een belangrijke factor kan zijn voor een duurzaam hoog presterende organisatie. StreetwiZe helpt om de juiste vaardigheden, mindset en cultuur te ontwikkelen om van purpose een stuwende kracht te maken voor de duurzame groei van werknemers, teams en organisatie.

[[en]]PURPOSE DRIVEN LEARNING & DEVELOPMENT [[nl]]PURPOSE-GEDREVEN LEREN & ONTWIKKELEN

[[en]]Our offer [[nl]]Ons aanbod

[[en]]Be inspired, define the purpose, commit & connect the people and deliver on impact [[nl]]Laat u inspireren, definieer het purpose, betrek en connecteer de mensen en zorg voor impact

[[en]]Be inspired by our story of social entrepreneurship and talents on the streets. Feel how purpose brings out the best in people, organisations and society. [[nl]]Laat je inspireren door ons verhaal van sociaal ondernemerschap en talenten op straat. Voel hoe purpose het beste naar boven brengt in mensen, organisaties en de samenleving.

[[en]]Purpose arises out of aspirations and passions, values and beliefs, strengths and talents. Define your purpose, integrate it in your company culture and translate it into a driver for sustainable growth. [[nl]]Purpose komt voort uit aspiraties en passies, waarden en overtuigingen, sterktes en talenten. Definieer je purpose, integreer het in je bedrijfscultuur en maak er een motor voor duurzame groei van.

[[en]]Person-organisation fit is essential for autonomous and individual commitment toward the organisation, employee wellbeing and building ambassadorship. [[nl]]De match tussen een persoon en een organisatie is essentieel voor autonome en individuele betrokkenheid bij de organisatie, het welzijn van werknemers en het opbouwen van ambassadeurschap.

[[en]]Build a sense of belonging through constructive communication skills, empathic understanding of each other and collaboration around your shared goals and purpose. [[nl]]Bouw een gevoel van saamhorigheid op door constructieve communicatievaardigheden, empathisch begrip voor elkaar en samenwerking rond de gedeelde doelstellingen en purpose.

[[en]]Effectiveness, flexibility and a proactive commercial mindset are key to bringing your purpose to life as the driving force of a high performing organisation. [[nl]]Doeltreffendheid, flexibiliteit en een pro-actieve commerciële instelling zijn de sleutel om jouw purpose tot leven te brengen als stuwende kracht van een goed presterende organisatie.

[[en]]Lead in an authentic way, build strong relationships and realise the full potential of your team, with a clear focus on the aspired impact. [[nl]]Geef leiding op een authentieke manier, bouw sterke relaties en realiseer het volledige potentieel van je team, met een duidelijke focus op de beoogde impact.

[[en]]Our clients [[nl]]Onze klanten

[[en]]Our companions in building a better world. [[nl]]Onze partners in het bouwen van een betere wereld.

[[en]]See all our clients [[nl]]Bekijk onze klanten

[[en]]WE USE BUSINESS AS A FORCE FOR GOOD! [[nl]]BUSINESS ALS EEN STUWENDE KRACHT NAAR BETER!

[[en]]Certified B Corporations are for-profit organisations that use business to transform the global economy to benefit all people, communities, and the planet. StreetwiZe is a B Corp since 2016 and we have been awarded the ‘Best of the World’ label, scoring in the top 10% of all B Corps worldwide! [[nl]]Gecertificeerde B Corporations zijn for-profit organisaties die het bedrijfsleven gebruiken om de wereldeconomie te transformeren ten voordele van alle mensen, gemeenschappen en de planeet. StreetwiZe is een B Corp sinds 2016 en werd bekroond met het 'Best of the World' label, scorend in de top 10% van alle B Corps wereldwijd!

[[en]]Stories & cases [[nl]]Verhalen & cases

[[en]]Our track record of more than 15 years of purpose driven entrepreneurship [[nl]]Onze staat van dienst van meer dan 15 jaar purpose gedreven ondernemerschap

[[en]]See more cases [[nl]]Lees meer cases

[[en]]Our purpose [[nl]]Onze purpose

[[en]]We aspire to a world where every talent can flourish [[nl]]Wij gaan voor een wereld waarin elk talent kan bloeien

[[en]]That’s what gets us going each day! StreetwiZe helps companies and organisations to develop their talents. The profits we make are invested in developing the talents of street children via the MobileSchool.org projects. Check out our impact: [[nl]]Dat is wat ons elke dag weer motiveert! StreetwiZe helpt bedrijven en organisaties om hun talenten te ontwikkelen. De winst die we maken wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de talenten van straatkinderen via de MobileSchool.org projecten. Bekijk onze impact:

72

Net Promoter Score

738

[[en]]StreetwiZed Companies [[nl]]StreetwiZed bedrijven

142,601

[[en]]StreetwiZed People [[nl]]StreetwiZed mensen

2,253,893

[[en]]Contribution to Mobile School (€)[[nl]]Bijdrage aan Mobile School in (€)

[[en]]More about our purpose [[nl]]Meer over onze purpose