[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

StreetwiZe

Bringing street savviness to your business

[[en]]Explore our offer [[nl]]Bekijk ons aanbod

[[en]]Using street knowledge to empower professionals [[nl]]Wat meer straatwijsheid voor jouw medewerkers!

[[en]]Being StreetwiZe [[nl]] Word StreetwiZe

[[en]]Our world is ever more about uncertainty. Many of the forces driving the speeding changes are beyond our control. Becoming an organisation of enabled people that spot opportunities, act decisive and shift boundaries through authentic connection, is a transition many companies would sign up for. [[nl]]Een organisatie worden die opportuniteiten ziet, knopen doorhakt en die vanuit een sterke connectie met haar realiteit grenzen verlegt. Dat is een toekomstbeeld waar heel wat bedrijven voor zouden tekenen.

[[en]]We call these organisations - StreetwiZe organisations.  With an authentic story and our unique approach, we inspire people to look differently at themselves and the world, and invite them to reimagine their personal role in their organisation and their chances and opportunities to make a difference. One thing for sure is that your people will instantly apply their new StreetwiZe skills and tools. Why? Because they feel and experience their 360 impact from the start. [[nl]]Wij noemen dat StreetwiZe-organisaties. Met een authentiek verhaal en onze unieke aanpak inspireren we mensen om anders naar zichzelf en de wereld te kijken. We dagen hen uit om een verschil te maken, elke dag. Eén ding is zeker: je medewerkers passen de nieuwe StreetwiZe-vaardigheden onmiddellijk toe. Waarom? Omdat ze hun 360°-impact vanaf het begin voelen en ervaren.

Didn't grow up like a street kid? Start acting like one.

[[en]]Our offer [[nl]]Ons aanbod

[[en]]An experienced-based talent development provider [[nl]]Onze leertrajecten

[[en]]We shape change ambassadors [[nl]]We vormen ambassadeurs voor verandering

Digital Learning Tracks

[[en]]Digital learning tracks [[nl]]Digitale leertrajecten

[[en]]Thanks to our blended approach, we offer an authentic learning experience with limited physical meetings and time investment. Individual coaching and personal responsibility for learning outcomes are key pillars of this product. All learning tracks can be customised to your needs. [[nl]]Met onze pragmatische blended aanpak presenteren we een authentieke leerervaring met een minimum aan fysieke meetings en een beperkte tijdsinvestering. Persoonlijke coaching en verantwoordelijkheid voor het eigen leren staan steeds centraal. Al onze trajecten kunnen op aanvraag op maat aangepast worden.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We inspire with our story [[nl]]We inspireren met ons verhaal

Training

Training

[[en]]Train your skills, adopt an opportunity-oriented mindset with our workshops and gain more insight into who you are and what you stand for.[[nl]]Train je vaardigheden en mindset via onze workshops en krijg een beter inzicht in wie je bent en waar je voor staat.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We develop  personal skills [[nl]]We ontwikkelen persoonlijke vaardigheden

Deep Dives

[[en]]Immersion [[nl]]Immersie

[[en]]First-class experience-based learning! Our deep dives challenge you to step out of your comfort zone and trade your daily routine for the complex reality of the streets. An immersive experience abroad or closer to home? We have something to offer for everyone.[[nl]]Ervaringsgericht leren pur sang. Onze deep dives trekken je weg uit de dagdagelijkse operationele routine en dompelen je onder in de realiteit van de straat. Ver weg of liever dichter bij huis? Ons aanbod biedt voor elk wat wils.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We shape change ambassadors [[nl]]We vormen ambassadeurs voor verandering

Keynotes

Keynotes

[[en]]Kick off your event or team building with one of our keynotes, interspersed with inspirational stories and learnings from the street.[[nl]]Start je evenement of teamdag met één van onze keynotes, doorspekt met verhalen van  de straat en de lessen die we hieruit kunnen leren.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]Our clients [[nl]]Onze klanten

[[en]]More than 100 clients have been StreetwiZed in 2020 [[nl]]Meer dan 100 klanten werden gestreetwiZed in 2020

[[en]]See all our clients [[nl]]Onze klanten

[[en]]Stories & cases [[nl]]Verhalen & cases

[[en]]The latest news, journals and client cases [[nl]]Het laatste nieuws, artikelen en cases van klanten

About St. Nicholas, parcel delivery and efficiency

The importance of doing business in a profitable, rather than cost-effective, way
[[en]]Who still believes in St. Nicholas?" with this suggestive question my primary school teacher heralded the end of my dreams. While the majority of the class burst into jeers, I had to do my best to suppress my tears. I loved St Nicholas and the fantastic atmosphere that surrounded December 6th. Traditionally, I visited the 'Bazaar Steendam' with my parents, a large toy shop located in, guess where, the Steendam. During this preparatory visit, I sniffed, touched and admired the toys that would soon adorn my wish list. A week before St Nicholas, Mummy went on an 'errand' and upon her return, my brother and I were firmly requested to go to our bedroom. The tension that had built up as a result knew only one outcome on the morning of December 6th, after we had carefully left our letter to St. Nicholas on the central heating the day before. At dawn, most of my dreams came true as we unwrapped Luke's X-Wing Fighter under the affable gaze of parents and grandparents. [[nl]]‘Wie gelooft er nu nog altijd in Sinterklaas’ met deze suggestieve vraag luidde mijn leerkracht uit de lagere school het einde van mijn dromen in. Terwijl het merendeel van de klas in hoongelach uitbarstte moest ik mijn best doen om de opwellende tranen te onderdrukken. Ik hield van Sinterklaas en de fantastische sfeer die rond 6 december heerste. Traditioneel bezocht ik met mijn ouders de ‘Bazaar Steendam’, een grote speelgoedzaak die zich weinig verassend in de Steendam bevond. Tijdens dit voorbereidend bezoek snoof, betaste en bewonderde ik het speelgoed dat spoedig mijn verlanglijstje zou sieren. Een week voor Sinterklaas ging mammalief dan ‘op boodschappen’ en bij haar terugkeer werden mijn broer en ikzelf resoluut verzocht onze kamer te gaan opzoeken. De hierdoor opgebouwde spanning kende maar een ontknoping op de ochtend van 6 december, nadat we daags voorheen de brief aan de Sint zorgvuldig aan de centrale verwarming achterlieten. Bij het ochtendgloren kwamen mijn, meeste, dromen uit bij het uitpakken van Luke’s X-Wing Fighter onder de minzame blik van ouders en grootouders.
[[en]]Read on [[nl]]Lees meer
[[en]]See more cases [[nl]]Meer cases

[[nl]]Over ons [[en]]About us

[[en]]Street kids are survivors, they have to be [[nl]]Straatkinderen zijn overlevers, ze moeten wel

488

[[en]]StreetwiZed companies [[nl]]StreetwiZed bedrijven

352

Keynotes & stories

784

[[en]]Delivered projects [[nl]]Projecten opgeleverd

54872

[[en]]StreetwiZed employees [[nl]]StreetwiZed medewerkers

About Us Image

[[en]]Inspired by the many extraordinary youngsters StreetSmart works with, StreetwiZe has developed its impact driven approach to talent and leadership. We have decoded street savviness to answer learning demands in your business context. All profits of StreetwiZe are reinvested in StreetSmart projects for vulnerable young people worldwide.
Curious to learn about our the hybrid structure of our organisation? Check out the Who we are page! [[nl]]Onze impactgedreven StreetwiZe producten voor talentontwikkeling en leiderschap zijn ontstaan vanuit ontmoetingen met inspirerende jongeren die we tijdens onze StreetSmart projecten tegenkomen. We ontcijferden wat de kracht is van de winnaars op straat en vertaalde deze naar oplossingen voor de leervraagstukken van jouw organisatie. Alle winsten van StreetwiZe worden opnieuw geïnvesteerd in onze StreetSmart projecten voor kwetsbare jongeren.
Meer weten over de hybride structuur van onze organisatie? Klik dan zeker door naar de ‘Wie zijn we’ pagina.


[[en]]Read the full story [[nl]]Lees ons volledige verhaal