[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

Scroll to top

[[en]]What's new? [[nl]]Vers van de pers

[[en]]Curious for some news about our business or about our social impact? Our reporters collected the most relevant and impactful news for you. Settle into your chair for a moment, silence your phone and enjoy! [[nl]]Nieuwsgierig naar meer nieuws over onze business of sociale impact? Onze verslaggevers verzamelden de meest relevante en impactvolle nieuwtjes voor jou. Nestel je even op je stoel, zet je telefoon op stil en geniet van deze onderdompeling.

[[en]]We tell our stories, our clients tell theirs [[nl]]Wij vertellen ons verhaal, onze klanten dat van hen

[[en]]streetsmart news [[nl]]streetsmart nieuws

[[en]]StreetwiZe client cases & stories [[nl]]streetwize klanten cases & verhalen

From ‘Van Halen’ to Development Possibilities

About Glam Metal, Well-being and Cooperation • V
[[en]]In 1984, Van Halen’s ‘Hot for Teacher’ conquered the world. The controversial song is about schoolboys who only have eyes for their attractive teacher. While parents frowned upon the sexually suggestive lyrics, hormones raced through the bodies of their adolescent sons thanks to the sexy video clip. Motley Crue had a hit with ‘Smokin’ in the Boys Room’. So, just like their predecessors from the 70s such as Alice Cooper with ‘School’s Out’, the rockers of the 80s also saw school as an obligatory queue for the holidays. What would they have thought if they had known that today we talk about lifelong learning, I wonder what illustrious lyrics that would have produced. [[nl]]In 1984 veroverde Van Halen’s ‘Hot for Teacher’ de wereld. Het controversieel nummer gaat over schooljongens die alleen maar aandacht hebben voor hun aantrekkelijke lerares. Terwijl ouders fronsten bij de seksueel suggestieve teksten gierden de hormonen door de lijfjes van hun puberzonen dankzij de sexy videoclip. Mötley Crue haalde dan weer een hit binnen met ‘Smokin in the Boys room’. Dus ook de rockers uit de jaren tachtig zagen school vooral, net als hun voorgangers uit de seventies zoals Alice Cooper met School’s out, als een obligate wachtrij voor de vakantie. Ze moesten eens weten dat we vandaag de mond vol hebben van levenslang leren, benieuwd welke illustere songteksten daaruit zouden voortvloeien.
Posted on
24/2/2022

[[en]]Youth for Climate [[nl]]Youth for Climate

[[en]]About Eke, glass-recycling containers, youth for climate and cooperative competition [[nl]]Over Eke, glasbollen, youth for climate en coöperatieve competitie
[[en]]You may have missed it, but I live in Eke. This metropolis is characterised by the presence of a Makro and nowadays you’ll even hear its name on the national traffic news because of the long traffic jams on the N60. Talk about progress. Like every municipality, Eke has a church with a decreasing number of members, a chips shop where you can also find vegetarian vegetable rolls besides the traditional minced-meat hot dog, and a few cafes. The nearby container park would complete this idyllic picture, but for the fact that it is almost exclusively accessible during office hours. Luckily we also have a lot of ‘glass-recycling containers' in our region so that the locals can discretely get rid of the numerous empty bottles on a clear Sunday morning. [[nl]]Het zal u misschien zijn ontgaan maar ik woon in Eke. Deze metropool kenmerkt zich door de aanwezigheid van een Makro en haalt tegenwoordig zelfs het nationale verkeersnieuws door de lange files op de N60. Van vooruitgang gesproken. Zoals elke gemeente beschikt Eke over een leeglopende kerk, een frituur waar je naast frikandellen ook vegetarische groentenrollen kan vinden en enkele cafe’s. Het nabijgelegen containerpark zou dit idyllische plaatje compleet maken, ware het niet dat het bijna uitsluitend toegankelijk is tijdens de kantooruren. Gelukkig zijn we in onze streek ook rijkelijk voorzien van ‘glasbollen’ zodat de lokale bevolking het talrijke leeggoed in alle discretie kan laten verdwijnen op een heldere zondagochtend.
Posted on
10/1/2020

[[en]]About Mike & The Mechanics and Agility [[nl]]Over Mike & the Mechanics en Wendbaarheid

[[en]]Agility and Resilience for Managers III [[nl]]Veerkracht en Wendbaarheid voor Managers III
[[en]]In the previous article we ended with the proposition that if an organisation wants to work with agility or resilience, it must first of all work with the current and desired culture. It is important here that the focus is on challenging the prevailing assumptions so that the capacity of the system to cope with changes increases systematically. We also stated that 4 assumptions that characterise a culture are important: questions about people (1), questions about relationships (2), questions about the environment (3) and questions about the world (4). In this article we will take a closer look at assumptions about people. [[nl]]In het vorige artikel zijn we geëindigd met de stelling dat als een organisatie aan de slag wil met wendbaarheid of veerkracht, ze in eerste instantie aan de slag moet met de huidige en gewenste cultuur. Hierbij is het belangrijk dat de focus ligt op het uitdagen van de heersende veronderstellingen zodat de capaciteit van het systeem om met veranderingen om te gaan systematisch toeneemt. We gaven ook aan dat hierbij 4 belangrijke assumpties die een cultuur kenmerken belangrijk zijn: vragen rond de mens (1), vragen rond relaties (2), vragen rond de omgeving (3) en vragen over de wereld (4). In dit artikel gaan we dieper in op assumpties over mensen.
Posted on
27/1/2020

Meet the Back Office • Ine Stessens

[[en]]In our "Meet the team" series, we put the spotlight on a team member and let them tell their story. [[nl]]In onze "Meet the team" serie, zetten we de spotlight op iemand van ons team
[[en]]As a young woman should I not have been busy doing more pleasant things? It’s the ’90s, somewhere in Antwerp. At home I had just announced the title of my thesis and my mother expressed concerns that she had been feeling for some time. One year earlier I had just come back from a trip to Topusko, a little town that was previously known for its spas but now served other purposes. The war in Yugoslavia had long been front-page news and I felt – most probably mainly because of the proximity – obliged to ‘do something’. And so in the summer of ‘96 I helped set up summer camps for refugee children in Krajina in Croatia. It was a deeply touching experience and I absolutely wanted to dedicate my thesis to it, but in my field of study (psychology) no-one wanted to hear about it. [[nl]]‘Of ik als jonge vrouw niet met vrolijkere dingen moest bezig zijn’. Jaren negentig, ergens in Antwerpen. Ik had zonet het thuisfront de titel van mijn thesis bekendgemaakt en mijn moeder uitte een bezorgdheid die al langer speelde. Een jaar eerder was ik naar Topusko afgereisd, een stadje dat vroeger bekend stond om zijn kuuroorden maar nu andere doeleinden diende. De oorlog in Joegoslavië was al geruime tijd voorpaginanieuws en ik voelde mij – wellicht vooral door de nabijheid ervan – genoodzaakt ‘iets te doen’. En zodoende zette ik in de zomer van ’96 mee zomerkampen op voor vluchtelingenkinderen in de Kroatische Krajina. Het was een indringende ervaring, en ik wou er absoluut mijn thesis aan wijden, maar binnen mijn studierichting psychologie hadden ze daar geen oren naar.
Posted on
28/1/2020

[[en]]Meet the Partner • Bram Doolaege [[nl]]Meet the Partner • Bram Doolaege

[[en]]10 years StreetwiZe, 10 lessons in humility [[nl]]10 jaar StreetwiZe, 10 lessen in nederigheid
[[en]]Some things in life are certain. First: my body will mercilessly remind me that I can no longer spend nights drinking copious amounts of alcohol while twisting and turning myself in demanding ways that are supposed to be recognisable as dancing. In other words: I’m getting older. Second: I am not only being confronted with this new reality by the rueful looks of my kids. Today, every social media channel is harassing me constantly with notifications of birthdays and anniversaries and other such tragic events. Last week I received, on LinkedIn, the ominous message that I should celebrate my work anniversary: 10 years at StreetwiZe. [[nl]]Er zijn nog zekerheden in het leven. Een eerste is dat mijn lijf mij er genadeloos aan herinnert dat ik niet meer ongestraft nachten kan doorbrengen die bestaan uit een overmaat aan alcohol en veeleisende lichaamsbewegingen die voor dansen moet doorgaan. Ik word dus ouder. Ten tweede confronteren niet alleen de meewarige blikken van mijn kinderen mij met deze voortschrijdende realiteit. Vandaag bestookt elk sociaal mediakanaal mij ongevraagd met updates van verjaardagen, jubilea en andere tragische gebeurtenissen. Zo bereikte me deze week, via LinkedIn, het onheilspellende bericht dat ik mijn werkverjaardag mocht vieren naar aanleiding van tien jaar StreetwiZe.
Posted on
27/1/2020

[[en]]More positive focus at home and at work through well-being, self-acceptance and purpose in life [[nl]]Meer positieve focus thuis en op het werk: welbevinden, zelfaanvaarding en levensdoel

[[en]]Positive Focus Series II [[nl]]Positieve Focus Serie II
[[en]]In the previous article, we presented positive focus as a non-negotiable condition to collectively solve problems that we are confronted with as individuals, as organisations and as a society. We discussed the importance of seeing the different worlds we evolve in, both professionally and privately, as one. This resulted from the observation that positive focus goes hand in hand with the pursuit of well-being. In this second article, we focus on the six dimensions of personal well-being and zoom in on two of them; self-acceptance and purpose in life. At StreetwiZe • Mobile School we attach a lot of importance to evidence-based working, and we elaborate the meaning of a concept before asking ourselves how we will go about it. In management theory, there is a tendency to reinvent the wheel and abandon indicators used in other disciplines such as individual and social psychology. Starting from the irrational assumption that each era has its own unique challenges we tend to invent new models and biased labels. That is a pity as, when speaking about essential concepts such as positivity and well-being, we would do better to focus on what we already know rather than on what we assume. [[nl]]In het vorige hoofdstuk stelden we positieve focus als noodzakelijke voorwaarde om samen de problemen aan te pakken waarmee we als individu, organisatie en als samenleving geconfronteerd worden. We haalden daarbij het belang aan om onze verschillende leefwerelden, zowel privé als professioneel, als één geheel te zien. Dit kwam voort uit de vaststelling dat een positieve focus hand in hand gaat met het streven naar meer welbevinden. In dit tweede hoofdstuk gaan we dieper in op de zes dimensies van persoonlijk welbevinden en lichten we er twee uit, zelfaanvaarding en levensdoel. Bij StreetwiZe • Mobile School streven we er immers altijd naar om evidence based te werken en het ‘wat’ van concepten goed uit te diepen voor we aan het ‘hoe’ beginnen. In de managementtheorie bestaat de neiging om het wiel steeds opnieuw uit te vinden, gebaseerd op de irrationele assumptie dat elk tijdperk een unicum is met unieke uitdagingen. Daarom vinden we ook altijd nieuwe modellen en tendentieuze benamingen terug. En dat is jammer, want als het gaat om essentiële begrippen, zoals positiviteit en welbevinden, kunnen we beter eerst op zoek naar het beproefde, vooraleer in te spelen op het veronderstelde.
Posted on
28/1/2020