[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

AGILITY & RESILIENCE

[[en]]No matter how well you know what your meaning is and what your values are. No matter how well you can communicate it. Sometimes things go wrong, and the challenge is to act quickly and effectively. This can be done by strengthening your agility and resilience. Resilience is the skill you need to anticipate to and recover from a setback. Agility is crucial to react in a fast, effective, and agile way in every situation. Street survivors don’t sit back. Instead, they recuperate, and embrace what sucks when necessary. We in our world, on the contrary, often react anxiously to change. Fear paralyses both us and company results. Don’t wait when things seem to go wrong. Accept, anticipate and act. That makes a huge difference. [[nl]]Het maakt niet uit hoe goed je weet wat je zingeving is en wat je waarden zijn. Het maakt niet uit hoe goed je het kunt overbrengen. Soms gaat het mis, en de uitdaging is om snel en effectief te handelen. Dit kun je doen door je wendbaarheid en veerkracht te versterken. Veerkracht is de vaardigheid die je nodig hebt om te anticiperen op en te herstellen van een tegenslag. Wendbaarheid is cruciaal om in elke situatie snel, effectief en behendig te reageren. Overlevers van de straat leunen niet achterover. In plaats daarvan herstellen ze zich, en omarmen ze waar nodig wanneer het tegenzit. Wij in onze wereld, daarentegen, reageren vaak angstig op verandering. Angst verlamt zowel ons als de bedrijfsresultaten. Wacht niet af wanneer dingen verkeerd lijken te gaan. Accepteer, anticipeer en handel. Dat maakt een enorm verschil.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT 

[[en]]After this workshop, you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]The fact that successful failure is part of being agile [[nl]]Het feit dat succesvol falen deel uitmaakt van wendbaar zijn
  • [[en]]The application of 3-step thinking and the motivation to act so quickly and effectively. [[nl]]De toepassing van ‘3 step thinking’ en de motivatie om zo snel en effectief te handelen.
  • [[en]]Knowing "why you do the things you do" make you more resilient [[nl]]Weten "waarom je de dingen doet die je doet" je veerkrachtiger maken

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Challenge yourself in uncomfortable situations according to the idea of immersion and thus train your agility. [[nl]]Jezelf uit te dagen in ongemakkelijke situaties op basis van het immersie principe en zo je weerbaarheid te trainen.
  • [[en]]Identify your own strengths and weaknesses so you can further develop them to increase your resistance in periods of stress. [[nl]]Je eigen sterktes en zwaktes te identificeren zodat je ze verder kunt ontwikkelen om je weerbaarheid in periodes van stress te vergroten.
  • [[en]]Better leverage your talents to make a difference for yourself and your colleagues. [[nl]]Je talenten beter te benutten om een verschil te maken voor jezelf en je collega's.

 

FORMATS: 

[[en]]Commit [[nl]]Betrekken

MASTERCLASSES

WELLBEING & SELFCARE

WORKSHOP

STORYTELLING

WORKSHOP

SELF-AWARENESS

WORKSHOP

POSITIVE FOCUS