[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

POSITIVE FOCUS

[[en]]The starting point of any meaningful collaboration is the positive. Cynicism and purpose-driven work are opposed to each other. Therefore positive focus, the ability to see opportunities and positively approach the world, is essential. Positive focus is all about spotting opportunities. You focus on that part of the problem that you can already solve yourself. Typically, the coffee machine is the appropriate place to vent about everything that goes wrong, even to point the finger at others. But does this focus on the negative make you feel all that good? The key to doing better both as an individual and as a company is to shift behaviour, focus on things that work well and take ownership. [[nl]]Het uitgangspunt van elke zinvolle samenwerking is het positieve. Cynisme en purpose gedreven werken staan haaks op elkaar. Daarom is positieve focus - het vermogen om kansen te zien en de wereld positief te benaderen - essentieel. Positieve focus heeft alles te maken met kansen zien. Je richt je op dat deel van het probleem dat je zelf al kunt oplossen. De koffieautomaat is de aangewezen plek om te ventileren over alles wat fout gaat, zelfs om met de vinger naar anderen te wijzen. Maar geeft deze focus op het negatieve je wel zo'n goed gevoel? De sleutel om het als individu en als bedrijf beter te doen, is gedrag aan te passen, te focussen op dingen die goed werken en verantwoordelijkheid te nemen.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]The importance of explicit communication regarding personal needs. [[nl]]Het belang van expliciete communicatie over persoonlijke behoeften.
  • [[en]]The importance of small, concrete actions in an innovation process. [[nl]]Het belang van kleine, concrete acties in een innovatieproces.
  • [[en]]Your personal influence on the environment and how to play it off in a positive way, regardless of the context. [[nl]]Je persoonlijke invloed op de omgeving en hoe je die positief kunt uitspelen, ongeacht de context.

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Assess when there is a need for an opportunity focus, stimulate this focus in yourself and others and then look at your environment from this focus. [[nl]]Te beoordelen wanneer er behoefte is aan een opportuniteitsfocus, deze te stimuleren bij jezelf en anderen en vervolgens vanuit deze focus naar je omgeving te kijken.
  • [[en]]Adopt an open and realistic attitude based on a consideration of your personal needs and wishes. [[nl]]Een open en realistische houding aan te nemen op basis van een afweging van je persoonlijke behoeften en wensen
  • [[en]]Stimulate change and motivation by formulating small, achievable actions that contribute to a bigger challenge. [[nl]]Verandering en motivatie te stimuleren door kleine, haalbare acties te formuleren die bijdragen aan een grotere uitdaging.

 

FORMATS: 

[[en]]Commit [[nl]]Betrekken

MASTERCLASSES

WELLBEING & SELFCARE

WORKSHOP

STORYTELLING

WORKSHOP

SELF-AWARENESS

WORKSHOP

AGILITY & RESILIENCE