[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

PROACTIVE CREATIVITY

[[en]]Progress requires creativity. Breaking out of your daily routine and striving for uniqueness is crucial. Being able to do so opens a new space to think, innovate and make a difference. [[nl]]Vooruitgang vereist creativiteit. Uit de dagelijkse routine breken en streven naar eigenheid is cruciaal. Als je dat kunt, opent dat nieuwe wegen om te denken, te innoveren en het verschil te maken.

[[en]]Creativity is the skill that allows us to expand patterns to discover something innovative and useful. Routines are crucial and effective but sometimes they hinder evolution. Proactive creativity is all about breaking patterns and unlearning routines, with a proactive focus on a positive desired outcome. This process help us to connect around the newly generated shared ideas and insights. [[nl]]Creativiteit is de vaardigheid die ons in staat stelt patronen uit te breiden om iets innovatiefs en nuttigs te ontdekken. Routines zijn cruciaal en effectief, maar soms staan ze evolutie in de weg. Pro-actieve creativiteit draait om het doorbreken van patronen en het afleren van routines, met een pro-actieve focus op een positief gewenst resultaat. Dit proces helpt ons om ons te verbinden rond de nieuw uitgewerkte ideeën en inzichten.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT 

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]Minor creativity and its importance in a rapidly changing reality. [[nl]]Kleine creativiteit en het belang ervan in een snel veranderende realiteit.
  • [[en]]The importance of unlearning to generate innovative ideas. [[nl]]Het belang van loslaten om innovatieve ideeën te genereren.
  • [[en]]The stages of a creative thinking process. [[nl]]De fasen van een creatief denkproces.
  • [[en]]The importance of a stimulating environment to support creative thinking processes. [[nl]]Het belang van een stimulerende omgeving om creatieve denkprocessen te ondersteunen.

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Shape and monitor a creative process through the techniques learned. [[nl]]Een creatief proces vorm te geven en te bewaken met behulp van de geleerde technieken.
  • [[en]]Design a stimulating work environment, considering the pitfalls of creative thinking. [[nl]]Een stimulerende werkomgeving te ontwerpen, rekening houdend met de valkuilen van creatief denken.
  • [[en]]Work proactively on creativity via concrete action points. [[nl]]Proactief te werken aan creativiteit via concrete actiepunten.
  • [[en]]Shape challenges or projects by applying a creative process to them. [[nl]]Uitdagingen of projecten vorm te geven door er een creatief proces op toe te passen.

FORMATS: 

[[en]]Deliver [[nl]]Verwezenlijken

WORKSHOP

PROJECT BASED WORKING

WORKSHOP

PITCHING

WORKSHOP

LEADING CHANGE

WORKSHOP

INFLUENCING

WORKSHOP

COOPERATIVE COMPETITION