[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

INFLUENCING

[[en]]Many noble ideas about climate or education will never see the light of day because the inventors fail to convince us to apply them. Persuasion is different from manipulation. Persuasion starts from a long-term vision in which all parties ultimately achieve maximum performance or results. To get there, insight is needed into how people make decisions and what arguments they are susceptible to. We also need to develop some skills to translate these insights into practice. We do this, amongst other things, by integrating simulations and exercises into the training. [[nl]]Veel nobele ideeën over klimaat of onderwijs zullen nooit het daglicht zien omdat de bedenkers er niet in slagen ons ervan te overtuigen ze toe te passen. Overtuigen is iets anders dan manipuleren. Overtuiging gaat uit van een langetermijnvisie waarin alle partijen uiteindelijk maximale prestaties of resultaten bereiken. Om daar te komen is inzicht nodig in hoe mensen beslissingen nemen en voor welke argumenten ze vatbaar zijn. Ook moeten we een aantal vaardigheden ontwikkelen om deze inzichten te vertalen naar de praktijk. Dat doen we onder meer door simulaties en oefeningen in de training te integreren.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT 

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]The difference between persuasion and manipulation [[nl]]Het verschil tussen overtuigen en manipuleren
  • [[en]]The long-term view of persuasion [[nl]]De lange termijnvisie op overtuigen
  • [[en]]How people make decisions [[nl]]Hoe mensen beslissingen nemen

[[en]]After this workshop you are able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]To use influencing techniques for the better [[nl]]Om beïnvloedingstechnieken ten goede te gebruiken

 

FORMATS: 

[[en]]Deliver [[nl]]Verwezenlijken

WORKSHOP

PROJECT BASED WORKING

WORKSHOP

PROACTIVE CREATIVITY

WORKSHOP

PITCHING

WORKSHOP

LEADING CHANGE

WORKSHOP

COOPERATIVE COMPETITION